ინვესტორებისთვის

სს "ნიკორა" წარმატებით ოპერირებს ქართულ სამომხმარებლო ბაზარზე 1998 წლიდან. 17 წლის მანძილზე კომპანია კვების პროდუქტების ბაზრის უცვლელი ლიდერია. მოპოვებული აქვს ნდობა და პატივისცემა როგორც მომხმარებლების, ასევე ინვესტორების მხრიდან.

სს "ნიკორას" გამოშვებული აქვს პრივილეგირებული კლასის აქციები, რომელმაც საკმაო დაინტერესება გამოიწვია გამოცდილი ინვესტორების მხრიდან. 

ინფორმაციისთვის:

პრივილეგირებული  კლასის აქცია - სახელობითი აქცია, რომელიც უზრუნველყოფს დივიდენდის მიღებას დადგენილი განაკვეთით, რომლის ოდენობა და მიღების წესი განისაზღვრება წესდებით. ლიკვიდირებული საზოგადოების ქონება ვალების დაფარვის შემდეგ, პირველ რიგში, ნაწილდება პრივილეგირებულ აქციათა მფლობელებზე, ხოლო შემდგომ - ჩვეულებრივ აქციონერებზე, მათ წილთა შესაბამისად. პრივილეგირებული აქცია არ იძლევა ხმის უფლებას საერთო კრებაზე.

ჩვეულებრივი კლასის აქცია - აქცია, რომლის მფლობელსაც ენიჭება აქციონერის ყველა ქონებრივი უფლება. კერძოდ:

  • მოგების სიდიდის მიხედვით დივიდენდის მიღების უფლება
  • აქციონერთა კრებაზე ხმის მიცემის გზით საზოგადოების მართვაში მონაწილეობის უფლება
  • საზოგადოების ლიკვიდაციის შემთხვევაში კრედიტორებთან ანგარიშსწორების შემდეგ ქონების ნაწილის მიღების უფლება, რომლებიც რეალიზდება საწესდებო კაპიტალში წილის სიდიდის პროპორციულად.

კონტაქტი: investors@nikora.ge

 

"ნიკორა ტრეიდის" ობლიგაციები

ობლიგაციების ემისია 2016

პირობები:

ემიტენტი: შპს „ნიკორა ტრეიდი“

გარანტორი: სს „ნიკორა“

საემისიო ობლიგაციების მთლიანი ნომინალური ღირებულება -  5 მილიონი აშშ დოლარი

საპროცენტო სარგებელი (კუპონი): წლიური 11% ნომინალური ღირებულებიდან

სარგებლის (პროცენტის) გადახდის პერიოდულობა: ნახევარწლიური

ვადა: 2 წელი

განთავსების ფასი: ნომინალური ღირებულების 100%

ერთი ობლიგაციის ნომინალური ღირებულება: US$ 1,000 (ერთი ათასი აშშ დოლარი)

შესყიდვის მინიმალური ოდენობა: 10 ობლიგაცია, US$ 10,000 (ათი ათასი აშშ დოლარი)

განთავსების მინიმალური ბიჯი: 1 ობლიგაცია, 1,000 (ერთი ათასი აშშ დოლარი)

განთავსების აგენტი: სს „გალტ ენდ თაგარტი“

ანგარიშსწორებისა და ძირითადი გადამხდელი აგენტი: სს „გალტ ენდ თაგარტი“

ობლიგაციონერების წარმომადგენელი: სს „გალტ ენდ თაგარტი“

ობლიგაციებით დაინტერესების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ განთავსების აგენტს: სს "გალტ ენდ თაგარტი" st@gt.ge  (+995 32) 2 40 11 11.

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2018
Nikora Trade JSC - Consolidated Financial Statements 2018 FY
NIKORA-Trade-JSC_FS_2017 ENG
სს ნიკორა ტრეიდის 2017 წლის მმართველობითი ანგარიშგება (მოიცავს კონსოლიდირებულ აუდირებულ ანგარიშგებას)
სს ნიკორა ტრეიდის არააუდირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება - 2018 წლის პირველი 6 თვე
სს ნიკორა ტრეიდის აქციების ემისიის საბოლოო პროსპექტი
საქართველოს ეროვნული ბანკის განკარგულება სს ნიკორა ტრეიდის აქციების ემისიის საბოლოო პროსპექტის დამტკიცების თაობაზე
სს ნიკორა ტრეიდის არააუდირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება - 2017 წლის პირველი 6 თვე
შპს ნიკორა ტრეიდის 2016 წლის აუდირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება
შპს ნიკორა ტრეიდის არააუდირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2016 წლის პირველი 6 თვე
ნიკორა ტრეიდის აუდიტირებული კონსოლიდირებული ანგარიშგება - 2015 წელი
საქართველოს ეროვნული ბანკის დადგენილება ობლიგაციების ემისიის პროსპექტის დამტკიცებასთან დაკავშირებით
ობლიგაციების ემისიის პროსპექტი
ნიკორა ტრეიდის ობლიგაციების პრეზენტაცია მარტი 2016 - 2 წლიანი 5მლნ აშშ დოლარის ობლიგაციები
კონსოლიდირებული ფინანსური რეპორტი 2014